El certificat de llengües de les universitats de Catalunya: el CLUC multinivell d’anglès

Què és?

El CLUC d’anglès és un certificat oficial realitzat i expedit per les 12 universitats catalanes, aprovat pel Consell Interuniversitari de Catalunya, acreditat per ACLES (Asociación de Centros de Lenguas de Educación Superior) i reconegut per la Conferència de rectors de les universitats espanyoles.

L’examen, que és multinivell, avalua i certifica el nivell de les quatre destreses lingüístiques (expressió oral i escrita, comprensió oral i escrita), així com de l’ús de la llengua; en un sol examen, permet acreditar amb qualitat universitària els nivells B1, B2.1 o B2 d’anglès dels candidats. Així, doncs, el candidat fa un únic examen d’anglès que és interuniversitari i li permet acreditar un nivell entre el B1 i el B2 del Marc Europeu Comú de Referència.

Cal remarcar que si el candidat demostra tenir un nivell inferior a B1 no se li emet cap certificat i si, en canvi, demostra tenir un nivell superior al B2, se li acredita només el B2.

Per a què?

L’examen permet que les universitats catalanes certifiquin el nivell d’anglès dels candidats a través d’un únic examen interuniversitari inèdit a cap altre indret del territori espanyol. Els certificats permeten reconèixer crèdits (consulteu la normativa vigent a la universitat on curseu els estudis de grau) i són també útils per a les convocatòries de mobilitat i per accés a beques o ajuts.

Per a qui?

Per a l’alumnat, el PAS i el PDI de totes les universitats catalanes. També per al públic general que necessiti acreditar el seu nivell de coneixement d’anglès i que sigui major de 18 anys.

Quan?

La propera convocatòria de l’examen CLUC d’anglès és a l’octubre del 2015. El període de matrícula és del 14 al 25 de setembre del 2015.

Les proves d’expressió escrita i de comprensió escrita es fan a totes les universitats el mateix dia i hora, el 23 d’octubre del 2015 a les 10 h; les proves d’expressió oral, comprensió oral i ús de la llengua es realitzen entre els dies 19 i 30 d’octubre (consulteu el calendari i horari exacte a la universitat on us matriculeu).

No està prevista cap altra convocatòria de l’examen CLUC multinivell d’anglès.

Quant costa?

És un examen creat per les 12 universitats catalanes i subvencionat per la Generalitat de Catalunya; per això, té un import reduït per a l’alumnat i el personal de les universitats de Catalunya de 75 € (és requisit examinar-se a la mateixa universitat on s’estudia o es treballa per gaudir d’aquest preu subvencionat). Pels estudiants que estiguin cursant el primer any del Grau el curs 2014-2015, hi ha una convocatòria d’ajuts de la Generalitat.

Per a les persones que no pertanyen a la comunitat universitària, el cost d’aquest examen acreditatiu és de 150 €.

On?

Als serveis, escoles o centres de llengües de les 12 universitats catalanes.

Copyright

Creative

CLUC d’anglès està subjecte a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 No adaptada de Creative Commons

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 48 other followers